PAINTING  SHRI NATHA JI C.1930 105400-B7_1 105400-B7_1 22.25L.5W30.5H  $600.00