PAINTING  SHRI NATHA JI C.1930 105427-8-1 13.75L1W17.75H  $400.00